Składowanie odpadów

Z dniem 1.10.2017r. zaprzestano przyjmowania odpadów do unieszkodliwiania poprzez składowanie. Przystąpiono do prac rekultywacyjnych wykorzystując odpady dopuszczone do tego procesu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do prac związanych z zamknięciem składowiska wykorzystywane są odpady z grupy 1,10,17,19 i 20 na podstawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydanego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Na składowisku działa system odprowadzania biogazu, z którego produkowana jest energia elektryczna. System również w znacznym stopniu zmniejszył uciążliwości związane z wydzielaniem się substancji odorowych.