Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z powyższym, ustosunkowując się do  art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MOSiR w Zabrzu sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu,  ul. Matejki 6,
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@mosir.zabrze.pl, telefonicznie pod numerem 32 271 66 40 lub pisemnie pod adresem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.  41-800 Zabrze, ul. Matejki 6.
 3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych, poprzez email: daneosobowe@mosir.zabrze.pl lub pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.  41-800 Zabrze, ul. Matejki 6.
 4. MOSiR w Zabrzu informuje, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

•     zawarcia i wykonania umowy, realizacji praw i obowiązków wynikających z organizowanych imprez sportowo – rekreacyjnych, konkursów, itp. – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy,

•     wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości – podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów
o rachunkowości i o podatku dochodowym,

•    w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń.

5. Spółka informuje, że w związku z wyżej wymienionymi celami, będzie przetwarzała następujące dane osobowe:

 • dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko i PESEL,
 • dane dotyczące miejsca zamieszkania,
 • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres email, nr telefonu kontaktowego).

6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora
 w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

8. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania (korekty),
 • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają,
 • iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej (pkt 2 i 3).

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,  bez ich podania nie jest możliwe zawarcie umowy.

 

MONITORING

 

Administratorem monitoringu na niżej wymienionych obiektach, jest Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.

Hala Widowiskowo – Sportowa położona w Zabrzu przy ulicy Matejki 6

Magazyny Komercyjne położone w Zabrzu przy ulicy Handlowej 6

Willa Ambasador położona w Zabrzu przy  ulicy 3 Maja 78

Kąpielisko Leśne położone w Zabrzu przy ulicy Srebrnej 10

Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych położone w Zabrzu przy ulicy Cmentarna 19g

Boisko Sportowe położone w Zabrzu przy ul. Dorotki 1a

Boisko Sportowe położone w Zabrzu przy ul. Mickiewicza 66a

Obiekt przy ul. Szafarczyka 16 - Hala Sportowa oraz Gościniec

Targowisko Miejskie położone w Zabrzu. ul. Jagiełły 12

Obiekt Boiskowy Zabrze ul. Żniwiarzy 16

 

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia Spółki oraz zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na terenie obiektów.

Dane osobowe uzyskane w wyniku zastosowania monitoringu przetwarzane są wyłącznie dla celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 32 271 66 40 lub drogą elektroniczną pod adresem email daneosobowe@mosir.zabrze.pl

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.