Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosir.zabrze.pl

 

Data publikacji: 2016-12-29

Data aktualizacji: 2024-03-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o.


Strona MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. posiada następujące ułatwienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Data sporządzenia:  2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Kamil Pleszczyński., sekretariat@mosir.zabrze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 271 66 40. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. 
Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Strona Rzecznika Praw Obywatelskich :  link do strony

Dostępność Architektoniczna

 W budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o., położonym przy ulicy Matejki 6, dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych odbywa się przez główne wejście usytuowane na poziomie 0.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

W budynku MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. Matejki 6 w Zabrzu pracownicy recepcji zobowiązani są w razie potrzeby do udzielania informacji i pomocy osobom niepełnosprawnym w zakresie możliwości poruszania się przez nich na terenie obiektu. Informację można uzyskać dzwoniąc na numer telefonu +48 32 271 66 40. 

Obiekt nie posiada wind umożliwiających osobom niepełnosprawnym przemieszczanie się na wszystkie kondygnacje.

Toalety z przeznaczeniem dla osób niepełnoprawnych znajdują się na parterze obiektu. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. nie dysponuje tłumaczem języka migowego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. nie posiada aplikacji mobilnej.