Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej: 
Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki gruntu położone w Zabrzu przy ul. Rafała Copika, obręb Bielszowice : 
Przetarg nr 1 działka nr 3984/178 o pow. 0,1443 ha wraz z udziałem 1/5 działki drogowej 3988/12 cena wywoławcza wynosi 213.570 zł netto 
Przetarg nr 2 działka nr 3989/178 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 1/5 działki drogowej 3988/12 cena wywoławcza wynosi 144.411 zł netto 
Przetarg nr 3 działka nr 3990/178 o pow. 0,0910 ha wraz z udziałem 1/5 działki drogowej 3988/12 cena wywoławcza wynosi 148.096 zł brutto 
Przetarg nr 4 działka nr 3991/178 o pow. 0,0914 ha wraz z udziałem 1/5 działki drogowej 3988/12 cena wywoławcza wynosi 148.588 zł netto 
Przetarg nr 5 działka nr 3992/178 o pow. 0,0963 ha wraz z udziałem 1/5 działki drogowej 3988/12 cena wywoławcza wynosi 154.607 zł netto 
Przetarg nr 6 działka nr 3983/178 o pow. 0,1300 ha cena wywoławcza wynosi 152.464 zł netto 
Przetarg nr 7 działka nr 3985/178 o pow. 0,0870 ha cena wywoławcza wynosi 106.871 zł netto 
Przetarg nr 8 działka nr 3986/178 o pow. 0,0866 ha cena wywoławcza wynosi 106.379 zł netto 
Przetarg nr 9 działka nr 3993/178 o pow. 0,0812 ha cena wywoławcza wynosi 99.746 zł netto 
Przetarg nr 10 działka nr 3994/178 o pow. 0,0858 ha cena wywoławcza wynosi 105.397 zł netto 
Przetarg nr 11 działka nr 3995/178 o pow. 0,0861 ha cena wywoławcza wynosi 105.765 zł netto 
Przetarg nr 12 działka nr 3996/178 o pow. 0,0915 ha cena wywoławcza wynosi 112.399 zł netto 
dla których w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest księga wieczysta Nr GL1Z/00019643/8. 

Opis nieruchomości: 
Nieruchomości stanowią działki niezabudowane położone w południowej części miasta Zabrze. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ogródki działkowe i tereny usług publicznych. W bliskiej odległości ul. Ignacego Paderewskiego o znacznej przepustowości. 
W odległości około 2 km zjazd i wjazd na autostradę A4 oraz DTŚ. Okolica dobrze zagospodarowana i skomunikowana. Działki tworzą zwarty kompleks o kształcie nieregularnym, wielokątnym o łącznej powierzchni 13.217 m2. Dostęp do uzbrojenia (EWK). Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej - ulica R. Copika o nawierzchni z kostki brukowej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się ze stanem nieruchomości w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Wadium wynosi 13 500,00 zł dla każdego z przetargów. 
Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości nie zawiera podatku VAT , do wylicytowanej ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wpłaty. 
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, w całości, przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. 
Przetargi odbędą się w sali nr 92 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Matejki 6: w dniu 07.12.2016 r. Przetarg nr 1 godz. 9.00 
Przetarg nr 2 godz. 10.00 
Przetarg nr 3 godz. 11.00 
Przetarg nr 4 godz. 12.00 
Przetarg nr 5 godz. 13.00 
Przetarg nr 6 godz. 14.00 

w dniu 08.12.2016 r. 
Przetarg nr 7 godz. 9.00 Przetarg nr 8 godz. 10.00 Przetarg nr 9 godz. 11.00 Przetarg nr 10 godz. 12.00 Przetarg nr 11 godz. 13.00 Przetarg nr 12 godz. 14.00 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Spółki: Bank Spółdzielczy w Tychach nr 39 8435 0004 0000 0001 1370 0001 z dopiskiem numeru przetargu którego dotyczy do dnia 02.12.2016 r. oraz osobiste przybycie na przetarg z dowodem wpłaty wadium, dokumentem tożsamości, dokumentem pełnomocnictwa w przypadku działania przez pełnomocnika, a w przypadku firm z aktualnym odpisem z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydanych nie później niż na 3 miesiące przed datą przetargu. Za datę wpłaty uważa się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data wpływu wadium na konto Spółki. Uwaga: jedno wadium upoważnia do udziału w jednym przetargu zgodnie z jego opisem na przelewie. 
O wartości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 2.200 zł. 
Wpłacone wadium podlega: zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg; zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali. Wadium podlega zatrzymaniu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności nieruchomości w wyznaczonym terminie, a Spółka odstąpi od zawarcia umowy. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic nabywca zleci na własny koszt. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. 
Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela się w siedzibie MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. przy ul. Matejki 6 pokój 29 (parter), tel. 32 271 66 40 wew. 105. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Spółki www.mosir.zabrze.pl (w zakładce: Ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki i Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Termin oględzin nieruchomości można uzgodnić pod numerem telefonu 32 271 66 40 wew. 105.