Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze
ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej:
Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki gruntu położone w Zabrzu przy ul. Rafała Copika, obręb Bielszowice: 

Przetarg nr 1 – działka nr 3989/178 o pow. 0,0880 ha wraz z udziałem 1/5 działki drogowej 3988/178 cena wywoławcza wynosi 120.500 zł netto
Przetarg nr 2 – działka nr 3990/178 o pow. 0,0910 ha wraz z udziałem 1/5 działki drogowej 3988/178 cena wywoławcza wynosi 123.500 zł netto
Przetarg nr 3 – działka nr 3991/178 o pow. 0,0914 ha wraz z udziałem 1/5 działki drogowej 3988/178 cena wywoławcza wynosi 123.900 zł netto
Przetarg nr 4 – działka nr 3992/178 o pow. 0,0963 ha wraz z udziałem 1/5 działki drogowej 3988/178 cena wywoławcza wynosi 128.800 zł netto
Przetarg nr 5 – działka nr 3993/178 o pow. 0,0812 ha cena wywoławcza wynosi 81.200 zł netto
Przetarg nr 6 – działka nr 3994/178 o pow. 0,0858 ha cena wywoławcza wynosi 85.800zł netto
Przetarg nr 7 – działka nr 3995/178 o pow. 0,0861 ha cena wywoławcza wynosi 86.100 zł netto
Przetarg nr 8 – działka nr 3996/178 o pow. 0,0915 ha cena wywoławcza wynosi 91.500 zł netto

dla których w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest księga wieczysta 
Nr GL1Z/00019643/8.

Opis nieruchomości:
Nieruchomości stanowią działki niezabudowane położone w południowej części miasta Zabrze. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ogródki działkowe i tereny usług publicznych. W bliskiej odległości ul. Ignacego Paderewskiego o znacznej przepustowości. 
W odległości około 2 km zjazd i wjazd na autostradę A4 oraz DTŚ. Okolica dobrze zagospodarowana 
i skomunikowana. Działki tworzą zwarty kompleks o kształcie nieregularnym, wielokątnym o łącznej powierzchni 13.217 m2. Dostęp do uzbrojenia (EWK). Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej - ulica 
R. Copika o nawierzchni z kostki brukowej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się ze stanem nieruchomości 
w terenie. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 

Wadium wynosi 10.000 zł dla każdego z przetargów.

Cena wywoławcza sprzedaży nieruchomości nie zawiera podatku VAT , do wylicytowanej ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień wpłaty.
Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży wraz 
z należnym podatkiem VAT, w całości, przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności. 

Przetargi odbędą się w sali nr 92 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Zabrzu  Sp. z o.o.  w Zabrzu przy ul. Matejki 6:
 
w dniu 19.04.2017 r. 
Przetarg nr 1 – godz. 08.00
Przetarg nr 2 – godz. 09.00 
Przetarg nr 3 – godz. 10.00
Przetarg nr 4 – godz. 11.00

Przetarg nr 5 – godz. 11.30 
Przetarg nr 6 – godz. 12.00
Przetarg nr 7 – godz. 12.30
Przetarg nr 8 – godz. 13.00
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium przelewem na konto Spółki: Bank Spółdzielczy w Tychach nr 39 8435 0004 0000 0001 1370 0001 z dopiskiem numeru przetargu którego dotyczy do dnia 14.04.2017 r. oraz osobiste przybycie na przetarg z dowodem wpłaty wadium, dokumentem tożsamości, dokumentem pełnomocnictwa w przypadku działania przez pełnomocnika, 
a w przypadku firm z aktualnym odpisem z KRS lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydanych nie później niż na 3 miesiące przed datą przetargu. Za datę wpłaty uważa się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. O możliwości uczestnictwa w przetargu decyduje data wpływu wadium na konto Spółki. Uwaga: jedno wadium upoważnia do udziału 
w jednym przetargu zgodnie z jego opisem na przelewie.

O wartości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 2.000 zł.

Wpłacone wadium podlega: zaliczeniu na poczet ceny nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygra przetarg; zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrali.

Wadium podlega zatrzymaniu na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności nieruchomości w wyznaczonym terminie, a Spółka odstąpi od zawarcia umowy.
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez sprzedającego. Podmiot, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów. Ewentualne wznowienie i okazanie granic nabywca zleci na własny koszt. Zbywający nie ponosi odpowiedzialności 
za ewentualne wady ukryte nieruchomości, w tym także za nieujawniony w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przebieg podziemnych mediów, ani żadne inne wady, które nie są znane sprzedającemu w dniu zbycia nieruchomości.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Informacji na temat sprzedawanej nieruchomości udziela się w siedzibie MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. 
przy ul. Matejki 6 pokój 29 (parter), tel. 32 271 66 40 wew. 105. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Spółki www.mosir.zabrze.pl (w zakładce: Ogłoszenia), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki i Urzędzie Miejskim w Zabrzu. Termin oględzin nieruchomości można uzgodnić pod numerem telefonu  32 271 66 40 wew. 105.