TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Kąpielisko Leśne

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ Kąpielisko Leśne
Zapraszamy na turniej, który odbędzie się dnia 26.08.2018 r na Kąpielisku Leśnym w Zabrzu Maciejowie.

Do pobrania : Oświadczenie Rodziców

 

 

 

REGULAMIN
TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJI. Organizator :
    Organizatorem turnieju jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z  o. o. z siedzibą w Zabrzu (41-800),

    ul. J. Matejki 6, z kapitałem zakładowym w wysokości 31 224 000,00 zł, wpisana do Krajowego Rejestru

    Sądowego w Gliwicach pod nr KRS 0000083858, NIP: 648-23-56-252, zwany dalej Organizatorem.

II. Turniej organizowany jest z dziedziny sportu.

III. Cel Zawodów :
- popularyzacja siatkówki plażowej,

- aktywny wypoczynek

IV. Termin i Miejsce Zawodów :

- 26.08.2018 r.

  09.00 – 09.45 – zapisy

  10.00 – rozpoczęcie turnieju

(turniej rozegrany zostanie na boiskach do siatkówki plażowej na Kąpielisku Leśnym w Maciejowie)
V. Warunki Uczestnictwa :
drużyna składa się z 2 zawodników (wpisanych do protokołu zawodów), w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie o zdolności do udziału w Turnieju Siatkówki Plażowej musi złożyć przedstawiciel ustawowy.

VI. System Rozgrywek :
mecze będą rozgrywane według ustalonego harmonogramu, turniej będzie rozgrywany systemem ustalonym

przez organizatora w dniu zawodów, w zależności od liczby zgłoszonych drużyn, turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w siatkówkę plażową.

VII. Sprawy Dyscyplinarne :
- sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.

VIII. Warunki Techniczne :

- mecze odbywać się będą równolegle na dwóch boiskach.

IX. Przepisy Gry :

- obowiązują przepisy PZPS.

1X. Sprawy Finansowe :

- wpisowe – każdy uczestnik turnieju musi zapłacić bilet wstępu na kąpielisko.

XI. Zapisy :

uczestnicy mogą dokonywać zapisów na turniej sposobem elektronicznym na adres : zdzislaw.toczkowski@mosir.zabrze.pl oraz w dniu zawodów w godzinach 9.00 – 9.45

XII. Nagrody :

I miejsce – każdy zawodnik drużyny otrzymuje : plecak firmowy + medal

II miejsce – każdy zawodnik drużyny otrzymuje : torebkę na buty+ medal

III miejsce – każdy zawodnik drużyny otrzymuje : torebkę na buty + medal

- jednostkowa wartość przyznawanych nagród nie przekracza kwoty 2000,00zł. brutto.

XIII. Ubezpieczenie :

Zawodnicy uczestniczący w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w czasie Turnieju. Przystąpienie do Turnieju jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że uczestnik bierze udział w Turnieju na własne ryzyko.

XIV. Dane Osobowe :

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Turnieju – dalej Dane osobowe jest MOSiR
  w Zabrzu sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Matejki 6.
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@mosir.zabrze.pl, telefonicznie pod numerem 32 271 66 40 lub pisemnie pod adresem Miejski Ośrodek Sportu
  i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6 41-800 Zabrze.
 3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez email daneosobowe@mosir.zabrze.pl lub pisemnie na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • realizacji praw i obowiązków stron wynikających z niniejszego Regulamin w szczególności
  w zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju, wyłonienia zwycięzców oraz odbioru nagród,
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i o podatku dochodowym,
 • w celu dochodzenia roszczeń związanych z niniejszy regulaminem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, wynikających z praw i obowiązków określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności
  w zakresie przekazania nagród dla zwycięzców.
 1. Administrator będzie przekazywał Dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających
  z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy
  z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 2. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z praw
  i obowiązków określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności w zakresie przekazania nagród dla zwycięzców lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).
 3. Uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych.

  W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia
  i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia Danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Danych osobowych,
  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak uzyskane Dane osobowe można przesłać innemu administratorowi danych.

 4. W przypadku niewłaściwego przetwarzania Danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 5. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub
  z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 6. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4 w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także:
 • publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z datą urodzenia, nazwą klubu, drużyny lub nazwą miejscowości w której zamieszkuje, na liście startowej Turnieju oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Turnieju,
 • publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora,
  a także reklamodawców i partnerów.
 1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

  XV. Sprawy Końcowe :

  - organizator zabezpiecza boisko i piłki do rozegrania meczów,

  - organizator nie zapewnia piłek na rozgrzewkę,

  - organizator nie zabezpiecza sędziów

  - za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności,

  - za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada,

  - w sprawach nie ujętych w Regulaminie decyduje organizator,

  - organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji Regulaminu,

  - potwierdzenie odebrania nagrody – podpis składa każdy uczestnik indywidualnie.

   

   

   

   

                                                                                                            Organizator