TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ ”DZIKICH DRUŻYN”

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ ”DZIKICH DRUŻYN”
Zapraszamy na turniej, który odbędzie się dnia
25.08.2018 r. Miejsce turnieju Hala Sportowa, Szafarczyka 16

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ ”DZIKICH DRUŻYN”

25.08.2018 r. - Hala Sportowa, Szafarczyka 16

Do pobrania : Oświadczenie Rodziców

Oświadczenie o zdrowiu

 

 

Harmonogram Turnieju

 

 

09.00          Zbiórka drużyn

09.30          rozpoczęcie meczów

 

1. Duma Tartanu

2. Proboscis Football

3. FC The Naturat

4. Sośnica

 

 

09.30 - 09.50

                   1 - 4           Duma Tartanu : Sośnica

09.55 – 10.15

                   2 - 3           Proboscis Football : FC The Naturat

10.20 – 10.40

                   4 - 3           Sośnica : FC The Naturat

10.45 - 11.05

                   1 - 2           Duma Tartanu : Proboscis Football

11.10 – 11.30

                   2 - 4           Proboscis Football : Sośnica

11.35 – 11.55

                   3 - 1           FC The Naturat : Duma Tartanu

 

 

12.05          Wręczenie nagród i zakończenie turnieju

 

 

 

Regulamin Turnieju

 

  1. Organizatorem turnieju jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. o.o. z siedzibą w Zabrzu 

      (41-800), ul. J. Matejki 6, z kapitałem zakładowym w wysokości 31 224 000,00 zł, wpisana do Krajowego

      Rejestru Sądowego w Gliwicach pod nr KRS 0000083858, NIP: 648-23-56-252 zwany dalej Organizatorem.

  2. Turniej odbędzie się w Hali Sportowej przy ul. Szafarczyka 16.

  3. Turniej organizowany jest z dziedziny sportu.

  4. Drużyny biorące udział w turnieju wystawiają po 10 zawodników.

      Lista zawodników (na druku organizatora) powinna zawierać ich dane osobowe : imię i nazwisko, data

      urodzenia, w przypadku zawodnika niepełnoletniego pisemną zgodę na grę podpisaną przez rodzica

      lub opiekuna prawnego wraz z numerem dowodu osobistego.

  5. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy którzy ukończyli 16 lat najpóźniej na 1 dzień przed występem

      w turnieju.

  6. Zespoły w czasie gry liczą po 5 zawodników (4 + 1).

  7. Czas trwania meczu : 1 x 15 min. bez zmiany strony.

  8. Zmiany dokonywane są systemem hokejowym.

  9. Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 m.

    Rzuty karne zarządza się w przypadku remisu bezbramkowego (po 3 zawodników, a przy braku rozstrzygnięcia

    do skutku).

10. Przekroczenie przepisów gry może być karane przez sędziego karami 2 min.

11. Rozgrywki odbędą się w/g systemu „każdy z każdym”

o pierwszym miejscu decyduje :

- ilość zdobytych punktów,

- bezpośredni mecz,

- korzystniejsza różnica bramek,

- większa ilość zdobytych bramek

Punktacja :

- zwycięstwo               3 pkt.

- remis                         1 pkt.

- przegrana                  0 pkt.

12. Ocena biorących udział w turnieju :

- Jury powołane przez Organizatora w składzie: 2 osobowym.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Jury w trakcie trwania turnieju.

- Jury turnieju prowadzi klasyfikację rozgrywek na każdym etapie ich przebiegu.

- Decyzje Jury turnieju są ostateczne.

13. Nagrody :

I miejsce : torebka na buty + medal dla każdego zawodnika grającego w turnieju,

II miejsce : medal dla każdego zawodnika grającego w turnieju.

III miejsce : medal dla każdego zawodnika grającego w turnieju.

Wartość jednostkowa przyznawanych nagród nie przekracza kwoty 2000,00zł.

- potwierdzenie (załącznik nr. 1) przez kierownika/trenera drużyny odbioru nagród dla zespołu/ drużyny

  oznacza posiadane przez niego upoważnienie udzielone przez każdego z uczestników do odbioru indywidualnej

  nagrody przypadającej danemu uczestnikowi.

14. Ubezpieczenie :

Drużyny uczestniczące w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w czasie Turnieju. Przystąpienie do Turnieju jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że brak jest przeciwskazań w szczególności zdrowotnych do wzięcia udziału przez uczestnika w Turnieju oraz że uczestnik bierze udział w Turnieju na własne ryzyko.

15. Sprawy sporne :

We wszystkich spornych sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator turnieju. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania poleceń porządkowych organizatora i regulaminu obiektu

w którym rozgrywany jest turniej pozostający do wglądu w recepcji.

16. Dane Osobowe :

- Administratorem danych osobowych uczestnika Turnieju – dalej Dane osobowe jest MOSiR w Zabrzu

  sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, ul. Matejki 6.

- Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@mosir.zabrze.pl,

  telefonicznie pod numerem 32 271 66 40 lub pisemnie pod adresem Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu

Sp. z o.o. ul. Matejki 6 41-800 Zabrze.

- U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się

  skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych oraz korzystania

  z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez email daneosobowe@mosir.zabrze.pl lub

  pisemnie na adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. ul. Matejki 6, 41-800 Zabrze.

- Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • realizacji praw i obowiązków stron wynikających z niniejszego Regulamin w szczególności w zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju, wyłonienia zwycięzców oraz odbioru nagród,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach i o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i o podatku dochodowym,
  • w celu dochodzenia roszczeń związanych z niniejszy regulaminem – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, wynikających

z praw i obowiązków określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności
w zakresie przekazania nagród dla zwycięzców.

- Administrator będzie przekazywał Dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora

  w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie

  podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem

  administratora.

- Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z praw i obowiązków

  określonych niniejszym Regulaminem, w szczególności w zakresie przekazania nagród  dla zwycięzców

  lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,

  w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych).

- Uczestnikowi Turnieju przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania,

  ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

- W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu

  administratora, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych.

- W zakresie, w jakim Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia
  i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje także prawo do przenoszenia Danych

  osobowych, tj. do otrzymania od administratora Danych osobowych,  w ustrukturyzowanym, powszechnie

  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak uzyskane Dane osobowe można przesłać

  innemu administratorowi danych.

- W przypadku niewłaściwego przetwarzania Danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi

  do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

- W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem

  ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

- Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 4 w związku z udziałem w Turnieju obejmuje także:

  • publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z datą urodzenia, nazwą klubu, drużyny lub nazwą miejscowości w której zamieszkuje, na liście startowej Turnieju oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Turnieju,
  • publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców

i partnerów.

- Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie

  lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne

  z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych

  osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba

  sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

 

 

 

 

                                                                                                                                 Organizator