Informacja opłata targowa

Informacja opłata targowa

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o.informuje, iż istnieje możliwość obniżenia 50% opłat wynikających z umów zawartych na targowisku w Zabrzu przy ul. Jagiełły kontrahentom, którzy zostali dotknięci negatywnymi konsekwencjami związanymi z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. Ulga nie dotyczy opłat za kwotę równoważącą wysokość opłaty podatku od nieruchomości.

Zobowiązuje się podmioty zobligowane do zapłaty miesięcznych czynszów z tytułu umów dzierżawy gruntu, świadczenia usług i najmu oraz umowy o dostarczanie wody o uiszczanie opłaty bezpośrednio na rachunek bankowy MOSiR w Zabrzu Sp. z o.o. wskazany na fakturze.

Ulga będzie naliczana na wniosek kontrahenta zawierający oświadczenie o wstrzymaniu lub znaczącym organiczeniu prowadzenia działalności przesłany do dnia 03.04.2020r. na adres e-mail: sekretariat@mosir.zabrze.pl

Pismo